O nás

Domov pro seniory Vychodilova je příspěvkovou organizací, zřizovatelem domova je Statutární město Brno. Zařízení je sociální pobytová služba s celoročním provozem – domov pro seniory. V domově je zajištěna pomoc a péče kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu.


 

Poslání organizace

Posláním Domova pro seniory Vychodila je prostřednictvím pobytové služby usilovat o důstojný a bezpečný život seniorů, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a vyčerpali možnosti zůstat v domácím prostředí za pomoci rodiny, terénních či ambulantních služeb. Pro naše klienty se snažíme vytvářet podmínky k prožití stáří jako plnohodnotné etapy života.


Cílová skupina uživatelů - okruh osob, pro které je sociální služba určena

 Osoby, které dosáhly věku 60 let a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit v přirozeném prostředí.
 

Nepříznivá sociální situace

Stav, kdy senior z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu, fyzického či smyslového postižení, ztráty svých blízkých nebo z jiných závažných důvodů ztrácí schopnost řešit své běžné životní návyky a životní situace a ztrácí schopnost ochránit se před sociálním vyloučením.
 

Službu není možné poskytnout:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osobám, které nejsou schopny pobytu v pobytovém zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
  • osobám, jejichž chování by z důvodu vážné duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • osobám závislým na návykových látkách
 

Cílem služby je:

  • poskytovat klientům zázemí, pocit jistoty, bezpečí a maximální míry soukromí
  • respektovat individuální potřeby klientů
  • podporovat klienty v udržení soběstačnosti a samostatnosti
  • pomáhat udržet sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli
 

Zásady a principy poskytování služeb

Zachování důstojnosti klienta a dodržování lidských práv a svobod - zachováváme důstojný přístup a úctu ke klientovi jako jedinečné a plnoprávní osobnosti.
Individuální přístup - poskytujeme služby s ohledem na potřeby klienta.
Respektování vůle klienta - respektujeme rozhodnutí klienta, poskytujeme služby formou nabídky.
Podpora soběstačnosti - podporujeme zájem klienta o udržení soběstačnosti v péči o vlastní osobu, poskytujeme jen takovou péči, kterou si klient není schopen zajistit vlastními silami.
Princip sociálního začleňování osob - udržování kontaktu s přirozeným prostředím, rodinou a blízkými osobami.
Princip informovanosti - zajišťujeme průběžné informování o dění v domově a nabídce poskytovaných služeb.
Profesionalita - při své práci využíváme odborných znalostí a dovedností zaměstnanců, které se průběžně rozvíjejí. Službu poskytujeme v souladu se Standardy kvality, etickým kodexem a v případě potřeby na základě paliativního přístupu.