Jak požádat o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí je možné stáhnout z našich webových stránek nebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice v sídle DS Vychodilova. Je nutné dodat originál žádosti.
 

Vyplněná žádost musí obsahovat

 • posudek o zdravotním stavu (vyjádření lékaře, které je součástí žádosti o přijetí do DS)
 • popis nepříznivé sociální situace (je součástí žádosti o přijetí do DS)
 • pokud není žadatel schopen podpisu, je nutné připojit potvrzení lékaře o neschopnosti podpisu

Žádost je možné podat osobně nebo poštou na adresu DS Vychodilova.
 

Výběr žadatelů do DS

Výběr žadatelů provádí poradní orgán ředitele - Komise pro výběr žadatelů, ve které zasedá ředitel DS, sociální pracovnice a vrchní sestra. Rozhodnutí o přijetí vydává ředitel na základě doporučení komise. Ve sporných případech je zdravotní stav žadatelů konzultován s lékařem. Komise zasedá dle potřeby. Zasedání komise předchází sociální šetření a aktualizace předem vybraných žádostí.
 

Komise pro výběr žadatelů hodnotí žádosti podle následujících pomocných kritérií:

 
Zdravotní

 • stupeň soběstačnosti (přiznaný příspěvek na péči)
 • kontraindikace

Věkové

 • dosažení 60 let věku

Sociální

 • podle výsledku sociálního šetření, např.:
 1. osamocenost
 2. bezdětnost
 3. nevyhovující bydlení
 4. snížená sociální soběstačnost                               
 5. tíživá sociální situace

 

Žádost o přijetí do domova pro seniory